Tuyên truyền cho HS hiểu những kiến thức cơ bản nhất về ATGT khi tham gia giao thông.